2007/Jan/16

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ ชุดวิชา 13702 การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู้เขียนขอขอบคุณ รศ.สมคิด พรมจุ้ย เจ้าของบทความวิจัย และวารสารสุโขทัยธรรมาธิราชหากรายงานฉบับนี้มีความผิดพลาดประการใดหรือมีข้อเสนอแนะอื่นใด ผู้เขียนยินดีน้อมรับไว้ทุกประการ

---------

บรรณานุกรม

สมคิด พรมจุ้ย (2547) การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมนักวิจัย วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช 17, 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) :97-103

คัดย่อโดยสังเขป

การวิจัยนี้ มุ่งที่จะทำการศึกษาวิเคราะห์ ประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรการฝึกอบรมนักวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เพื่อนำผลมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมและสอดคล้องกับปัญหาสภาพแวดล้อมทางสังคม โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อประเมินหลักสูตรฝึกอบรมนักวิจัยทุกหลักสูตร โดยเฉพาะหลักสูตรหลักที่จัดโดยกลุ่มงานฝึกอบรมการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (2) เพื่อสังเคราะห์หลักสูตรฝึกอบรมนักวิจัยที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย คือนักวิจัยระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง (3) เพื่อศึกษาแนวทางใหม่ในการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของประเทศ ทั้งระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง

วิธีการวิจัย แบ่งเป็น 2 ระยะ (1) การประเมินจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการอบรมและจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรทุกระดับ, ผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากร (2) การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมนักวิจัย ด้านความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของหลักสูตรในเชิงตรรกะและในเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมสัมมนาวิพากษ์ความเป็นไปได้และความเหมาะสมของหลักสูตร และแนวทางการฝึกอบรมและทิศทางการพัฒนานักวิจัยของประเทศไทย และผู้เข้ารับการทดลองใช้หลักสูตรที่สร้างขึ้น เครื่องมือวิจัยมี 2 ประเภทคือ แบบสอบถาม 8 ชุด และแบบสัมภาษณ์ ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์และเอกสารถูกนำมาวิเคราะห์ วิธีการ เนื้อหา ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณถูกนำมาวิเคราะห์ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมิน ภาพรวมมีความเหมาะสมระดับมาก จุดอ่อนที่สุดคือระยะเวลาในการฝึกอบรมและการเก็บข้อมูลน้อยเกินไป จุดเด่นของทุกหลักสูตรคือวิทยากรมีความรู้ให้ความสนใจและถ่ายทอดความรู้ได้ดี ความรู้ที่ได้เพียงพอสำหรับการทำงานวิจัยระดับต้น ร้อยละ 54.50 ระดับกลางร้อยละ 61.74 ระดับหัวหน้าโครงการร้อยละ 58.54 ปัญหาและอุปสรรคคือ ภาระงานประจำมาก ขาดงบประมาณทำวิจัย

ผลการสังเคราะห์ที่สำคัญ หลักสูตรระดับต้นมุ่งเน้นให้มีความรู้และความสามารถขั้นพื้นฐานในการวิจัย มีเจตคติที่ดีต่อการวิจัย ระดับกลางเน้นการเพิ่มความรู้ ทักษะและเทคนิควิธีในการวิจัย ระดับสูงเน้นการบริหารจัดการโครงการวิจัย [พบว่าระดับการศึกษาและประสบการณ์ทำงานของผู้เข้าอบรมมีผลต่อคุณภาพการอบรมทุกหลักสูตร

ข้อเสนอควรมีการปรับปรุงแนวทางในการจัดฝึกอบรมสำหรับทุกหลักสูตร วิธีการดำเนินการฝึกอบรมที่เหมาะสมกับหลักสูตรแต่ละระดับ สื่อประกอบควรทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถศึกษาด้วยตนเองได้ แนวทางด้านหลักสูตรฝึกอบรมนักวิจัยควรมีความเชื่อมโยงกันทุกระดับ ข้อเสนอนโยบายการพัฒนานักวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติควรเป็นหน่วยงานกลางในการกำหนดนโยบายการพัฒนานักวิจัย และให้สถาบันอื่นเป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรม เพื่อให้การพัฒนานักวิจัยทำได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง.

ผู้คัดย่อโดยสังเขป : born2benew@hotmail.com

edit @ 2007/01/16 00:21:00

Comment

Comment:

Tweet